Gränser

Maj 2018
Riksdagen har tagit beslut om bildande av nationalparken. Här kan du läsa Proposition Åsnens NP , Nationalparksförordningen_SFS2018-312 och gällande GÄLLANDE FÖRESKRIFTER_NFS2018-1.

Januari 2018
Regeringen har skickat en proposition om att bilda Åsnens nationalpark till riksdagen. I den slutliga utredningen om gränser när det gäller samfälligheter (öar) i Ringshult, norr om Hulevik, finns oklarheter om gräns i vattenområdet som håller på att utredas i pågående lantmäteriförrättning. Bedömningen görs att utredningen om gränserna kan komma att ta tid. Av denna anledning kommer området vid Abbanäs inte med i förslaget till nationalpark. Du kan läsa propositionen här.

Gräns och markförhandlingar (december 2015)
För att kunna bilda en nationalpark måste staten äga mark och vatten. Naturvårdsverket förhandlar fortfarande med ett antal markägare om att få köpa mark och vatten.  För att kunna nå målet om invigning av en nationalpark under 2017 så jobbar vi nu med en alternativ avgränsning av nationalparken. På kartan visas ett förslag på ett sådant alternativ.

Hemsidan dec15

Detta alternativ uppfyller fortfarande alla kriterier för en nationalpark och även styrgruppen står bakom detta förslag. Åsnens nationalpark kommer efter att den har bildats att finnas kvar i Naturvårdsverkets nationalparksplan för att senare kunna utvidgas i en andra etapp om förutsättningar finns.

 

 

 

 

 

Utredningsområde (december 2012)
Utredningsområdet visar lämpliga områden som skulle kunna ingå i en blivande nationalpark. Målet är att om möjligt binda ihop de naturreservat som redan finns samt övriga angränsande områden med stora naturvärden, bl.a. övriga öar i denna del av sjön. Dessutom bör det inom området finnas utrymme för besöksplatser med t.ex. information, utsiktsplatser och strövstigar. Nationalparken bör också på lämpliga ställen ha kontakt med vägar, cykelled och kanotled. Mark- och vattenägarna får frågan om aktuellt område på deras fastighet skulle kunna ingå i nationalparken. Hur den slutliga nationalparksgränsen kan komma att se ut, är det idag ingen som vet. Den växer fram successivt i takt med att överenskommelser görs. Även områden utanför figuren på kartan kan vara av intresse.

Utredningsområdet

Utredningsområdet