Hans i arbetsgruppen berättar om sitt arbete

Hans-feb2017

Vilken är din roll i och med bildandet av Åsnens nationalpark?
Mitt namn är Hans Haraldsson och arbetar med att göra i ordning nationalparken, mycket ute i fält. Jag jobbar på Skogsstyrelsen och ingår i arbetsgruppen för nationalparken.

Dig kan man springa på ute i området för nationalparken – vad är det du gör?
Jag jobbar med allt från byggtekniska lösningar, utformar stigar som ger upplevelser av natur- och kulturmiljöer till hur olika delar i entréerna ska placeras. Jag jobbar även med att skapa framtida naturvärden i skogar som idag är mest gran och björkskogar. Det kan handla om gallringar och avverkning av områden med alltför mycket granbestånd för att på sikt få fram mer lövdominerad skog. En bra utmaning, i allt som har med bildandet av nationalparken, är att skapa möjligheter till upplevelser för besökaren utan att göra för stor åverkan i naturen.

Vad tror du att en nationalpark i länet betyder?
Att göra i ordning en nationalpark i Kronobergs län känns viktigt. Vi kan vara stolta över möjligheten att få bevara och visa upp en landskapstyp som finns representerad i vårt län, nu och för framtidens besökare. Jag är stolt över att ingå i projektet och över mitt arbete.   

Vad tycker du att besökare absolut inte får missa i parken?
En upplevelse är tystnaden, att stanna upp en stund och bara vara. Är man själv tyst så kommer man att uppleva mer såsom fågelläten eller djur som rör sig i naturen. Vinden som susar och vågor som slår mot stranden. Om jag ska välja en viss plats så kan jag rekommendera Hallsnäsalyckan i Bjurkärr. En plats med en fin glänta mitt i bokskogen.

 

Entré i blivande Åsnens nationalpark – ansökan om åtgärder

Länsstyrelsen ansöker om att göra åtgärder inom del av naturreservatet Bjurkärr som ingår i Natura 2000-området Västra Åsnen i Alvesta kommun. En entré är en lättillgänglig besöksplats där man kan uppleva naturvärden och få information. Planerade åtgärder är parkeringsplats, mindre rast- och informationsbyggnader, brygga, grillplatser, toalett, stigar, m.m. En MKB (miljökonsekvensbeskrivning) har upprättats till ansökan.

Handlingarna finns tillgängliga hos Länsstyrelsen i Kronobergs län, Kungsgatan 8, 351 86 Växjö, telefon 010-223 70 00. Den som vill yttra sig i ärendet kan göra det skriftligt senast den 10 januari 2017, ange ärendenummer 521-5838-2016. E-adress är kronoberg@lansstyrelsen.se

Se sammanställd ansökan med bilagor här

 

Martin berättar om betydelsen av nationalpark för Växjö kommun

Vad är din roll i bildandet av Åsnens nationalpark?
Jag arbetar som Växjös kommunekolog och bidrar med min erfarenhet av arbete med skyddsvärd natur och hur naturen kan tillgängliggöras för att kunna upplevas av besökarna. Jag är en av personerna i arbetsgruppen för Åsnens nationalpark.

Martin Unell i arbetsgruppen.

Vilken betydelse har bildandet av nationalpark för Växjö kommun?
Åsnenområdet är en viktig del av Växjö kommun. Som turistdestination och som ett ställe att leva på. Och som ett ställe med en rik artmångfald som bidrar till de ekosystemtjänster som vi människor är så beroende av. Åsnens nationalpark kommer att kunna fungera som ett nav i området dit besökare kommer att lockas och lära sig mer om naturen och alla de livsformer som finns där. Åsnen har mycket höga naturvärden knutna till en mängd olika miljöer. Många generationer bönder har med sitt slit skapat fantastiska ängar och betesmarker i ett vackert småbrutet landskap. I bondens landskap finns också många gamla träd där gröngölingen och entitan kan hitta sina bon. Åsnenområdet utmärker sig också med många gamla skogar som inte brukats med moderna metoder. Dessa skogar hyser en fantastisk artmångfald av vackra svampar och fascinerande skalbaggar. Vid Åsnen är ju vattnet alltid nära och bidrar med vidder och storlommens sköna sång eller fiskgjusens våghalsiga dyk. Åsnens nationalpark kommer att vara en viktig del av Växjö som med sin attraktionskraft kommer att locka besökare och bidra till en utveckling av landsbygden. Naturvärdena kommer att utvecklas allt mer med tiden och min förhoppning är att vi som besöker nationalparken ska förundras över naturen och få en medvetenhet som vi kan bära med oss och minska våra ekologiska fotavtryck.

Om du blir tvungen att välja, vad tycker du att man som besökare i området bör uppleva?
När jag tänker på Åsnen är det variationen som attraherar mig mest. Att få vandra genom skogen förbi de gamla träden nötta av tidens tand, men så fulla av liv. Vandra ner till stranden, sätta mig på en sten och vila ögonen mot horisonten, lyssna till vågornas kluckande, och se en flock sjöfåglar dra fram.

 

Byggarbetet har satt igång i Trollberget

Peab har satt igång bygget av entrén i Trollberget.
Det här innebär att framkomligheten på banvallen blir något nedsatt i och med byggtrafik på platsen. Banvallen kommer inte att stängas av helt utan Peab kommer att sätta upp grindar som man kan gå och cykla förbi.

Entréplatsen med parkeringar, samlingsplats, toalett och brygga ska stå klart 15 april 2017.

Se bilderna nedan över arbetet som satt igång, situationsplan över området samt arbetsskiss för
den planerade stigen i Trollberget.

Vägarbete påbörjat till parkeringen i Trollberget.
Vägen till parkeringsplatsen i Trollberget är påbörjad.

Röjning av parkeringsplatsen i Trollberget.
Röjning av marken inför bygget av parkeringen.

 

Brobygge till leden som går söderut i Trollberget.
En 3 meter lång träbro byggs till stigen som utgår från Trollberget
och söderut. Bron kommer att gå över ett dike. Stigen går över en
mosse
och bron kompletteras med spång.

Se arbetsskissen för den planerade stigen.

Se situationsplanen över Trollberget.
Formen på bryggan kommer att justeras för att passa in i den omgivande naturen.
Vi återkommer med slutgiltig form. Förslaget på parkering har justerats av Peab, detaljer kommer att
ändras efter hand för att göra anpassningar till naturen.

 

 

 

 

Elinor representerar Alvesta kommun i arbetsgruppen

Vem är du och vad är din roll i projekt Åsnens nationalpark?

Jag jobbar på Alvesta kommun som plan- och landskapsarkitekt. I projektet är jag med i arbetsgruppen där vi som kommunrepresentanter utgör bollplank till projektledarna med respons och idéer kring stort och smått.

Elinor Bjärnborg, Alvesta kommun.

Elinor Bjärnborg deltar i arbetsgruppen och representerar Alvesta kommun.

Vilken betydelse får bildandet av nationalparken för kommunen?

Åsnen är redan idag ett populärt turistmål för olika former av friluftsliv. Med nationalpark får ännu fler möjligheten att hitta dit och ta del av den fina naturen, samtidigt som naturvärdena får ett starkt skydd och värnas även för framtiden. Fler besökare i området och den kvalitetsstämpel på naturen som nationalparken medför ger utökade möjligheter för entreprenörer att hitta underlag och nya nischer. Det gynnar Åsnenbygden men även utvecklingen i kommunen generellt. Men nationalparken kan även bli viktig som utflyktsmål och en plats att vara stolta över för en del av kommunens invånare som kanske idag inte har upptäckt vilken pärla de har i sin närmiljö.

Om du blir tvungen att välja, vad tycker du att man som besökare i området bör uppleva?

Att titta ut över sjön och öarna mellan trädstammarna precis vid strandkanten i Bjurkärr är mäktigt. Man befinner sig mellan två världar! Samtidigt pågår samspelet mellan dem hela tiden. Trollberget med sina sägenomspunna block är också en plats man bör besöka om man både vill uppleva natur och utmana sin fantasi.  

 

Firande av byggstart för entré i Trollberget

Den 27 september firades byggstarten av entré vid Trollberget (söder om Hulevik). Ett 20-tal personer valde att delta under tillställningen där de bjöds på äppelmust och äpplen under solsken. Kristina Alsér, som då gjorde sin sista vecka som landshövding, firade byggstarten genom att symboliskt knyta samman band.

Firande av byggstarten är en milstolpe för projektet. Banden som knyts samman symboliserar nätverken i processen, med styrgrupp, arbetsgrupp, referensgrupp, Destination Småland, de tre kommunerna Alvesta, Tingsryd och Växjö, markägarna, Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

Landshövding Kristina Alsér

Planen för utformning av platsen är klar och vi har handlat upp en entreprenör. Se en sammanfattning av idéerna, samt bilder, som ligger till grund för utformning av platsen här. Det ska byggas parkeringsplatser, tillgängliga stigar, brygga, raststuga, toalett, grillplats och sittgrupper. Här kan du läsa längre sammanställning om utformning, dock utan ritad bild på byggnad.

Biträdande projektledare Helene Pettersson inledde dagen med att tala om platsens besökare, människor och kanske troll.

Därefter berättade projektledare Gisela Norberg om varför det bildas en nationalpark i det här området.

Catti Sammelin, kommunikatör på Länsstyrelsen, talade om utformning av byggnaden.

Hans Haraldsson, från Skogsstyrelsen, guidade längs en av stigarna i Trollberget.

300pxl-bild1

På bild till vänster berättar Gisela Norberg om varför det bildas en nationalpark här. En vepa hängdes upp mellan träden som visar en ritad bild av hur entrébyggnaden kommer att se ut.

 

 

300pxl-bild5Det bjöds på äppelmust och äpplen.

 

 

 

 

 

Startskott för entrébygge i Åsnens nationalpark

Tisdagen den 27/9 kl.13.30 firar vi byggstarten för den första entrén i Åsnens nationalpark tillsammans med landshövding Kristina Alsér. Vid Trollberget söder om Hulevik ska den första av två entréer byggas. Mindre förberedelser i området har genomförts men nu sätter arbetet igång på allvar.

– Den här dagen är en milstolpe i bildandet av nationalpark i Kronobergs län. Ett viktigt samarbete mellan många av länets aktörer, som nu får vara med om att nationalparken är ett synligt steg närmare att bli verklighet, säger landshövding Kristina Alsér.

Planen för utformning av platsen är klar och entreprenör har upphandlats. I entrébygget ingår parkeringsplats, tillgängliga stigar, raststuga, toalett, brygga, grillplats och sittgrupper. I april 2017 ska den första entrén stå klar. Den andra entrén är planerad att ligga nära Bjurkärr. Byggandet av entréerna sker parallellt med att övrigt arbete slutförs, t ex markförhandlingar och skötselplan.

Hitta till platsen: Det finns inte så goda parkeringsmöjligheter på platsen. Det är en av de delar vi bland annat ska åtgärda i bygget som inleds. Bäst är att parkera i hamnen eller reningsverket i Hulevik och promenera på banvallen ca 900 m till Trollberget. I övrigt får man parkera längs vägkanterna.

För mer information kontakta:
Helene Pettersson, biträdande projektledare
helene.pettersson@lansstyrelsen.se
010-223 74 56

Karin Nilsson – en av personerna i arbetsgruppen

Karin Nilsson ingår i arbetsgruppen för projekt Åsnens nationalpark

Karin Nilsson, arbetsgruppen 2016

Vem är du och vad är din roll i projekt Åsnens nationalpark?
En engagerad person som gillar djur och natur, och som har ett stort hjärta i Åsnen. Arbetar på Utvecklingsavdelningen i Tingsryds kommun. Min huvudkompetens är inom besöksnäringsutveckling och jag representerar Tingsryds kommun i Arbetsgruppen för Projekt Åsnens Nationalpark. Jag har även sedan 2010 på ett eller annat sätt varit aktivt delaktig i utvecklingen av Destination Åsnen, dvs hela Åsnenområdet.

Vilken betydelse får bildandet av nationalpark för kommunen?
Nationalparken kommer att bli en viktig anledning för många att besöka området, inte bara kommunen och destinationen utan hela regionen. Just begreppet nationalpark ger budskapet att ”här finns extra intressant natur som även är tillgänglig”. De som besöker nationalparken kommer att spendera både tid och pengar under sin vistelse, något som gynnar företagen i närområdet och bidrar på ett väldigt konkret sätt till landsbygdens utveckling. När turister besöker våra lokala butiker så får de bättre förutsättningar att hålla öppet året runt, det ger fastboende bättre service och t.ex. möjlighet att handla i sin lanthandel även på vintern!

Dessutom är det min fulla övertygelse att vi även gynnar naturen och miljön för boende om vi tar hand om nationalparkens besökare på ett bra sätt. Om vi styr turisterna på ett för naturen skonsamt sätt så blir det en vinst för alla. Gästerna erbjuds upplevelser med hög kvalitet, naturen värnas och företagare får möjlighet att utveckla sina verksamheter!

Om du blir tvungen att välja, vad tycker du att man som besökare i området bör uppleva?
Utan att tvekan säger jag den unika övärlden! Åsnen är helt ensam i sitt slag med en insjöskärgård med fler än 1 000 öar. Från Lunnabacken har man en magnifik utsikt över en del av den. Eller ta en stillsam kajaktur genom den!

Visste du att det finns en skröna som berättar att det var djävulen som skapade lommen? När Gud skapade djuren kom den onde och ville hjälpa till. Han fick göra en fågel och när den var klar schasade han iväg den. Då insåg han att han glömt sätta på benen. Han kastade benen efter den flyende fågeln och det är därför benen sitter så långt bak på en lom. I Åsnenområdet har vi förmånen att kunna njuta av lommens stämningsfulla och mystiska rop under sena vår‐ och sommarkvällar. För mig är detta Åsnens röst och min personliga favorit! /Karin Nilsson