Organisation

Projektet för bildande av nationalparken Åsnen genomförs i samarbete mellan Länsstyrelsen i Kronobergs län och Naturvårdsverket samt Alvesta, Växjö och Tingsryds kommuner och leds av en styrgrupp, genomförs av en arbetsgrupp och har en referensgrupp till sitt stöd.

Styrgruppen fattar beslut om en projektplan för arbetet. Styrgruppen ansvarar för att ha översikt över projektets utveckling och inriktning och avgöra frågor av vikt. Vidare ansvarar styrgruppen för att tillräckliga resurser avsätts i respektive organisation och att förankring och information kontinuerligt sker på lämplig nivå inom respektive organisation. I bilden till höger ses styrgruppen på Södra Aspön.

En projektledare utses på Naturvårdsverket och en biträdande projektledare på länsstyrelsen. Projektledaren samt biträdande projektledare ansvarar för att driva och genomföra projektet med stöd av en arbetsgrupp.

Arbetsgruppen ansvarar för att planera och genomföra informationsmöten och andra informationssatsningar samt deltar aktivt i processen med att ta fram förslag till syfte, föreskrifter och skötselplan. Arbetsgruppen har möten regelbundet. Alla parter i arbetsgruppen ansvarar för att förankra och informera i sina respektive organisationer under arbetets gång.

En referensgrupp kopplas till projektet och består av representanter för lokalbefolkningen och olika intresseorganisationer, turistföretagare mm. Referensgruppens syfte är att tillvarata lokal kunskap samt idéer och förslag. Referensgruppen är även en viktig kanal för förankring av det pågående arbetet.

Styr-, arbets- och referensgrupp