Entréer och besöksplatser

blogg-700pxlbred

HUVUDENTRÉ I SUNNABRON OCH ENTRÉ I TROLLBERGET
En hel del småarbeten kvarstår att göra på entréer och övernattningsplats innan invigning 25 maj, det gäller bland annat skyltning och information som ännu inte är uppsatt. Toaletter, väderbyggnader, bryggor och grillplatser är klara på alla tre platserna, Trollberget, Bjurkärr och Sunnabron.

FRÅGOR OCH SVAR OM ENTRÉERNA OCH ÖVERNATTNINGSPLATS
Varför ser byggnaderna ut som de gör?
Arkitektfirman Tyréns har i utformningen velat att byggnaderna anpassar sig till naturen både i utseende, form och materialval. Området har mycket stenblock med kantiga gråa stenar täckta av mossa. Detta har plockats upp i formerna på byggnaderna (bryggor och grillplatser) med kantigheten, grånande trä och grönklädda tak. Golven i byggnaderna ansluter till markplan utan nivåskillnader för att få maximal tillgänglighet. Avstånd och utformning av möbler, brygga och eldplats är anpassade för funktionsvariationer. Se deras beskrivning här.

Trollberget
Varför placerades övernattningsplatsen i Trollberget där vi finner den idag?
Övernattningsplatsen ersätter den kanotrastplats för kanotleden Värendsleden som tidigare fanns vid Trollberget och som behövde tas bort eftersom en entré skulle byggas på denna plats. En ny övernattningsplats har därför gjorts i ordning mitt emellan närliggande samhälle Hulevik och entré Trollberget. Viktigt var att placera övernattningsplatsen där det gick bra att gå iland med kanoter. Övernattningsplatsen kan genom denna placering även användas av de som använder cykelleden på banvallen.

På vilket sätt blir övernattningsplatsen och vindskyddet mer tillgänglig?
Eftersom banvallen efter den nedlagda järnvägen (som är cykelled) passerar övernattningsplatsen finns en god tillgänglighet för t.ex. personer med rullstol. Utformning av vindskyddet och toaletten skulle även de vara utformade för att vara funktionsanpassade för personer i tex rullstol, därav deras storlek. På toalettbyggnadens väggar kommer information att placeras.

Varför placeras grillplats en bit bort från vindskydd och övernattningsplats?
Tanken är att grillplatsen ska ligga nära sjön för att få närhet och utsikt över sjön. På andra sidan banvallen/cykelleden ligger själva vindskyddet och övernattningsplatsen samt den tillgänglighetsanpassade toalettbyggnaden med sopsortering och vedförråd.

Varför är det så nära mellan toalett och vindskydd?
På grund av ”stenrikedomen” i marken är det nära mellan vindskyddet och toaletten. Ett något längre avstånd mellan dessa hade varit önskvärd men det gick inte på grund av att marken kring Trollberget är sten- och blockrik. Att ta fram större plana ytor för byggnader och tältplatser i denna terräng medför stora ingrepp i naturen.

Varför ser vindskyddet ut som det gör?
Vindskyddet har placerats med utsikt över sjön. Den har samma formspråk som övriga byggnader. Mittytan i vindskyddet är utformad så att det går att köra in med rullstol. Ribborna som finns på framsidan ger möjlighet att hänga upp tex handdukar för att torka och ge vindskydd.

Blåser det inte rakt in från sjön i vindskyddet när öppningen är riktad åt det hållet?
De flesta vindar går i sydvästlig riktning vilket innebär att vindarna oftast inte kommer rakt in från sjön.

Hur många tält får plats på övernattningsplatsen?
Utgångspunkten var att anlägga en övernattningsplats i samma storlek som tidigare kanotrastplats i Trollberget och övriga kanotrastplatser utmed Värendsleden men med förbättringen att den skulle ha god tillgänglighet. Ungefär 3-4 tältplatser får plats på övernattningsplatsen. Platsen för tält ska inte konkurrera med omgivande campingar som det finns flera av i närheten av blivande nationalpark.

Varför är det en stor byggnad för sopsortering?
Byggnaden rymmer även förråd och tillgänglighetsanpassad toalett. Möjlighet till sopsortering är viktigt att tillhandahålla i en av Sveriges mes sevärda natur. Ett bevarande av allas vår natur innebär att besökarnas avfall ska kunna tas om hand på ett bra sätt.

Sunnabron/Bjurkärr
Vad har ni byggt vid strövstigen på västra sidan av Bjurkärr intill stranden?
Det är ett trädäck som gjorts i ordning för att personer med funktionsvariationer, till exempel för personer med rullstol, kommer närmare vattnet och får en bra utsikt.

Varför har ni flyttat väderskyddet i Bjurkärr?
Tidigare låg väderskyddet under stora delar av dagen i skugga men med nuvarande placering gör solen att det blir lite varmare vår och höst.

Varför är finns det information och toalett i Bjurkärr trots att det inte är en entré?
Bjurkärr är en välbesökt plats sedan en tid tillbaka och kommer så vara i framtiden med. Vi har bytt ut de befintliga äldre delarna för att de ska ha samma utseende och funktion som de övriga nya byggnaderna och utseende i nationalparken.

På vilket sätt är stigarna tillgänglighetsanpassade?
Utmed stigen på Bjurkärrhalvön kommer det att finnas fler möjligheter att kunna sätta sig och vila i och med att fler sittbänkar görs i ordning. Idé- och kunskapscentrum (handikapprörelsen) har varit med i arbetet med att utforma stigarna för att passa personer med olika funktionsvariationer.

Bilder från när byggnationen var igång. (Bryggan på bilden var inte färdigställd när bilden togs).

NY-brygga-Trollb-700pxl

NY-samlingsbygg-Trollb700pxl

 

På kartan nedan visas förslaget till placering av informationsplatser och besöksplatser i nationalparken. Huvudentrén Sunnanbron finns enligt förslaget i området mellan Bjurkärr och Sunnanbron (norra Sirköbron). En mindre entré finns vid Trollberget. Det är vid entréerna besökarna får sin första kontakt med nationalparken, här finns information och vägvisning vidare ut i området. Tillgänglighet för alla är en viktig del vid utformningen av dessa platser. (Angående gränsen för utredningsområdet, på kartan nedan, se uppdaterad information under rubriken Projektet/Utredningsområdet).

Översiktskarta insynsrådet

Ta del av fler bilder från byggnationen av entrén i Trollberget via Åsnens nationalpark på Facebook.

Hösten 2014 togs det fram ett förslag till utformning av de planerade entréerna vid Sunnabron/Bjurkärr och Trollberget. Uppdraget utgår från att man inom området kan vandra, skåda fågel, uppleva lövsprickning, titta på ovanliga mossor och lavar, uppleva livet i strandkanten och i vattnet, åka skridskor eller rasta vid bil/cykel/kanot/båtfärd. Inom området som helhet och på entréplatserna i synnerhet bör platser med utsikt över sjön skapas. Åsnen har upplevelser att erbjuda alla årstider. Därför är det värdefullt om man på dessa platser kan erbjudas lä mot vind och tak mot nederbörd. På bägge entréerna ska det finnas en utomhusutställning där man kan lära sig mer om natur och kultur.

Byggnaderna (väderskydd, toaletter, mm) i  förslaget 2014 var utformade med väggar av sten. Framförallt materialvalet upplevdes av många som tungt och massivt. Under hösten 2015 har därför en annan arkitekt anlitats för att ta fram ett alternativt förslag på utformning av byggnad. Placering av entréer, parkeringar, leder och funktionerna på entréplatserna kvarstår till största delen från förslaget från 2014, men har förbättrats och utvecklats.
Se idéskissen här

500pxl-asnen-vindskydd

På bilden ovan visas en ritad bild på utformning av byggnad.

Ritning för entrén vid Sunnanbron
Ritning för entrén i Trollberget

Förslagen presenterades för arbetsgrupp och styrgrupp vid möten i början på december och alla har ställt sig positiva till de föreslagna ändringarna och kompletteringarna. Projektering och bygge har upphandlats under 2016. Byggstarten av entrén i Trollberget är påbörjat och väntas stå klart 15 april 2017.

Se det tidigare förslaget från 2014
Bakgrundsanalys beställning

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *