Växt- och djurliv

stormlom

Storlom som trivs i vattnet.

Ädellövskogarna i området har ett ovanligt rikt växt- och djurarter främst när det gäller lavar, svampar och vedlevande insekter. Öarna är skogtäckta med stor variation av olika skogstyper. Gamla, grova träd sätter prägel på många strandmiljöer. Skogsmiljöerna, våtmarkerna och vattenmiljön tillsammans gör att hela Åsnenområdet har ett rikt fågelliv med bl a fiskgjuse, havsörn, lärkfalk, bivråk, mindre hackspett, grågås, storlom, skäggdopping och storskrake. Åsnens betydelse för fågellivet är välkänd och sjön är upptagen på listan över våtmarker av internationell betydelse (Ramsar¬konventionen). Vid sidan av dess roll som häckningsområde har sjön stor betydelse som rast- och övervintringslokal. Fågellivet gynnas av sjöns rika fiskliv som uppgår till ett 20-tal arter.

Bjurkärr är en av Sveriges finaste bokskogar menar experter. Läs om detta i en ny rapport.