Vad är en nationalpark?

Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få. Det är vårt naturarv som vi sparar åt oss och kommande generationer. Nationalparker representerar typiska eller unika svenska landskap med värdefull natur som erbjuder besökare stora naturupplevelser.

“Nationalpark är den finaste utnämning ett naturområde kan få.”

Världens första nationalpark Yellowstone kom till i Klippiga bergen i USA 1872. Sverige blev det första landet i Europa att inrätta nationalparker, när riksdagen 1909 avsatte mark till nio parker. Dessa nationalparker var Abisko, Garphyttan, Hamra, Pieljekaise, Sarek, Stora sjöfallet, Sånfjället, Ängsö och en del av Gotska Sandön.

I 7 kap 2 § miljöbalken står det att ”Ett mark- eller vattenområde som tillhör staten får efter riksdagens medgivande av regeringen förklaras som nationalpark i syfte att bevara ett större sammanhängande område av viss landskapstyp i dess naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick.”

Utifrån detta har Naturvårdsverket satt upp vissa kriterier som de använder vid urval och avgränsning. Kriterierna är att området ska:

-Representera svenska landskapstyper i ett system över landet
-Omfatta minst 1000 ha
-Till huvuddel vara natur med ursprunglig karaktär
-Vara storslagna eller särpräglade
-Ha höga naturvärden
-Ska kunna nyttjas för friluftsliv, turism och forskning

Avsikten är också att stimulera och underlätta för människor att komma ut i skog och mark. Sverige har idag 29 nationalparker som rymmer en mängd olika naturtyper – fjäll, urskogar, myrar, skärgårdar med mera. Mark och vatten i en nationalpark ägs av staten.