Naturreservaten i området

I den planerade nationalparken ingår flera naturreservat: Bjurkärr, Toftåsa myr och Västra åsnens övärld. Angränsande naturreservat är Agnäs och Hunshult. Om du går vidare på det enskilda reservatet kan du läsa mer om naturvärdena. Där kan du också läsa beslutet och se vilka regler som gäller för området idag. 

Bjurkärr
Bjurkärr är en udde med gammal bokskog i sjön Åsnen. Bokskogen är här mycket gammal – ca 250 år – och har orörd, urskogsartad karaktär av ett slag som är mycket sällsynt i landet. I skogen trivs många ovanliga växter och djur. Bjurkärr är känt för sin stora artrikedom av bland annat lavar, svampar och insekter. Bjurkärr är ett av de mest besökta naturreservaten i länet och mycket väl iordningställt för att ta emot besökare. Två markerade strövstigar finns i området, varav en är handikappanpassad.

Toftåsa myr
Den största delen av Toftåsa myr är en högmosse, delvis trädbevuxen. 1945 härjade en skogsbrand på delar av myren. Kärnan i området är en fastmarksholme kallad Tranholmen som ligger i myren väster om Svartsjön. Tallskogen på Tranholmen är urskogsartad och mycket gammal, över 300 år.

Västra Åsnens övärld
Naturreservatet utgör en viktig del av Åsnens övärld. Den sträcker sig från Bergön i väster till Sirkön i öster, från Julö i norr till Lövöarna i söder. Inom reservatet finns närmare 200 öar, varav Bergön är den största med sina 70 hektar.

Angränsande naturreservat
Agnäs
Agnäs naturreservat är beläget på en udde som sträcker sig ut i sjön Åsnen, sydost om Torne bro utmed Julöfjordens östra del. Reservatetet omfattar i huvudsak ädellövskog, men även vattenområden och småöar i sjön Åsnen.

Hunshult
Naturreservatet Hunshult är ett område bestående av ädellövskog, ängsfruktodlingar, kärr, betesmark och sjö beläget på nordligaste delen av Sirkön i sjön Åsnen. Området gränsar till naturreservatet Bjurkärr.